ST2

img_clinical_main

TEST EDİLDİ, KANITLANDI

ST2 mevcut biyomarkerlar arasında hastalık seyrini en iyi gösterenidir(en prognostik olanıdır).

ST2 kronik kalp yetmezliği hastalarının prognoz ve risklerinin değerlendirmelerinde yaygın bir biçimde kabul gören, kardiyak fibrozisi ve yeniden yapılanmayı gösteren benzersiz bir biyomarkerdır.

ST2 riski belirlemenizi, düşük ve yüksek riskli kalp yetmezliği hastaların ayrımını açıkça ortaya koymayı, ve yoğun tedaviye en çok ihtiyacı olanları kavuşturmayı sağlar. ST2 seviyeleri hızla değiştiği için, tedaviyi ayarlarken, diğer klinik parametrelere ek olarak gerektiğinde, artık bir yardımcınız var.

ST2 kronik kalp yetmezliği hastalarınıza olan yaklaşımınızda bir devrim niteliğindedir.

img_meded_main

Presage® ST2 tahlili, çözünmüş ST2 konstanrasyonunun kantitatif ölçümünü yaparak, hekime kardiyovasküler rahatsızlığı bulunan hastaların prognozlarını belirlemede isabetli bir araç sunar. Aşağıda ST2’nin arkasındaki bilimden kısaca bahsedeceğiz.

ST2 (growth Stimulation expressed gene 2=büyüme stimülasyonunu ifade eden 2 nolu gen), immün ve inflamatuvar cevabın düzenlenmesinde merkezi bir rol oynayan, interlökin-1(IL1) reseptör proteini ailesinin bir üyesidir. Hücrelerarası haberleşme(hücre sinyalleşmeşi) kapasitelerinden ötürü sitokinler olarak da ifade edilen IL1 ailesi üzerinde, vücut ısısının yükselmesi ile enfeksiyon veya enflamasyonun arasındaki bağı aydınlatmak için oldukça fazla sayıda çalışma yapılmıştır. İlk olarak aydınlatılan bu noktalara ek olarak, IL1 ailesinin geniş fizyolojik rolü günümüzde kalp dahil vücut organlarındaki hücrelerin stimülasyonunu ve inhibisyonunu da içermektedir. ST2 kalpte doğal bağışıklığın işlemesinde biyolojik öneme sahiptir, ayrıca sağlıklı koşullarda kalbi aşırı basınç yükü ve gerilmeye karşı koruyan bir kardiyak iletimleme yolağıyla da doğrudan ilişkilidir.

Çözünür ST2’nin, yerleşik kalp yetmezlikli bireylerde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları veya ölümü öngörebilen emerging bir biomarker olduğu gösterilmiştir, ayrıca gelecekte genel nüfusta ortaya çıkabilecek kardiyovasküler hastalıklar için de oldukça sağlam bir prognostik belirteçtir. Kanda dolaşan ST2, sağlıklı görünen bireylerde (yatan hastalarla kıyaslandığında) yüksek seviyelerde bulunabilir, ve bu olumsuz sonuçların bir öncülü olabilir. Dolaşımdaki ST2, kardiyak stresin veya iskemik injurinin duyarlı bir belirtecidir, deneysel çalışmalarda da kalp dokusundaki işaretli ST2 gen ifadesinin artışının myokardiyal gerilme veya mekanik aşırı yüklenmeyle indüklendiği gösterilmiştir.

ST2’nin iki anahtar izoformu ST2L(membrana bağlı bir reseptör) ve sST2(kan akımında bulunabilen çözünmüş form)dur. Sağlıklı kardiyak dokunun injuriye veya mekanik strese cevabı interlökin-33’ün(IL33) üretimini ve ST2L’ye bağlanımını uyarmaktır, bu, kalbi fibrozise, sertleşmeye(kardiyak remodeling) ve kalp yetmezliğine karşı koruyan bir kardiyoprotektif sinyal kaskadını stimüle eder. Kalp yetmezliği, sürekli tedavi gerektiren ilerleyici bir hastalıktır. Lakin sST2 seviyeleri yükseldiğinde IL-33’ü bağlar, böylece IL-33’ün ST2L reseptörü üzerindeki faydalı etkisini ortadan kaldırır, böylece kardiyak fibrozis gelişmeye başlar(şekil-1). Bu özelliğinden ötürü sST2 kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde kötüleşen prognozun bir biyobelirtecidir.

Şekil.1 Çözünür ST2 IL-33’ün kardiyoprotektif etkisini bloke ediyor

img_callout_graphic01

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün bireylerin kan dolaşımında normal düzeylerde ST2 olmasına rağmen, ST2’nin yükselmiş düzeyleri, sadece kalp yetmezlikli veya başka kardiyak rahatsızlıkları bulunan hastalarda değil, genel nüfusta, kötü sonuçların, mortalitenin ve hastanede yatış gerekliliğinin önemli bir göstergesidir. ST2’nin normal konsantrasyonunun ortalama değeri 18 ng/ml iken, 35 ng/ml’den yüksek konsantrasyonlar yükselmiş riskl güçlü bir biçimde belirtir.

ST2 konsantrasyonunun yükselmesi, hastanın semptomlarının gözle görülebilir bir biçimde değişmesinden önce, hastalık durumunun kötüleştiğini yansıtabilir. Plazmadaki ST2 kronik kalp yetmezlikli hastalarda yetmezliğin kötüleştiğini ve kardiyak remodelinge gidildiğini öngörebilir, böylece tedavi risk profilini düzeltmeye daha uygun bir hale getirilebilir.

ST2 klinik yelpazede prognostik değere sahiptir.

 • Genel nüfustaki asemptomatik bireylerde primer hastalığın önlenmesi

Yeni araştırmalar yükselmiş ST2 değerlerine sahip asemptomatik bireylerde, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve kardiyovasküler mortalitenin ortaya çıkış riskinin arttığını, ve böylece bu bireylerin terapötik girişimlere aday haline geldiklerini ortaya koymuştur. Framingham Heart Study Cohort(Framingham Kalp Çalışmaları Topluluğu)’un yaptığı bir analiz, genel nüfustaki asemptomatik bireylerin %25’ine varan bir kesimde ST2’nin üstyararlanımının arttığını bulmuştur. Ortalama olarak 11.3 yıldan sonra, en yüksek ST2 değerlerine sahip olan çeyreklik kısımda, ST2 seviyeleri ölümle (%45 artmış risk) kalp yetmezliğiyle %32 artmış risk) ve major kardiyovasküler olaylarla kuvvetli bir biçimde ilişkilendirilmiştir. ST2’nin kuvvetli bir iskemik belirteç olduğu, özellikle hipertansif, kardiyomyopatik ve kalp yetmezliği tipi etiyolojileri öngörebildiği gösterilmiştir. Bu sayısı artan buluşlar, kardiyovasküler disfonksiyonun şüphelenilen bireylerde klinik semptomların ortaya çıkmasından seneler önce bile varolabildiği konusundaki görüşleri destekler niteliktedir. Bu bireyler için ST2 kullanılarak yapılmış uygun risk sınıflandırmasının dikkate şayan getirileri bulunacaktır.

 • Kalp yetmezlikli hastalar

The Penn Heart Failure Study(PHFS, Penn Kalp Yetmezliği Çalışması) yüksek ST2 seviyelerinin, kalp yetmezlikli hastalarda ölüm, kalp transplantasyonu veya yatışın kliniğe uygun bir biçimde öngörülmesindeki önemini örneklemiştir. (Şekil 2) ST2 değeri 35 ng/ml’den yüksek hastalar 30 gün içerisinde olumsuz sonuçlara maruz kalma açısından düşük ST2 konsantrasyonlu bireylere göre 2.8 kat daha yüksek risk taşımaktadır. Takip eden 4 yıllık periyotta ST2 değeri 35ng/ml’den büyük hastaların olumsuz sonuca maruz kalmadaki rölatif riskleri de 1.8 katta sebat etmektedir.

[Şekil.2:] Yüksek ST2 seviyelerinin Penn Heart Failure Study(PHFS, Penn Kalp Yetmezliği Çalışması)’ndeki klinik sonuçları

img_callout_graphic02

-PHFS Ölüm, Kalp Transplantasyonu veya Kardiyovasküler hasta yatışı

(yüzdelerin yanında da Ölüm, Kalp Transplantasyonu veya Kardiyovasküler hasta yatışı yazmakta)

-30 gün 90 gün 180 gün 365 gün [/]

 • Akut koroner sendromlardan sonra sekonder hastalıkların önlenmesi

Dolaşımdaki ST2 seviyeleri, kalp yetmezliğine ek olarak, akut koroner sendrom vakalarında da klinik prognostik değere sahiptir. Hastalar, bir iskemik olay veya kardiyak injüridenn sonra 2-3 saat gibi erken dönemlerde, yüksek ST2 seviyeleri göstebilirler, ve yüksek ölüm riskine sahiptirler, bu yüksek risk takip periyodunda da devamlılık gösterir. Bir myokard enfarktüsünden sonraki ilk ST2 seviyesinin durumu, 30 günlük mortalite insidansıyla diğer faktörlerden bağımsız olarak ilişkilidir.

References

 1. Wang TJ, Wollert KC, Larson MG, Coglianese E, et al. Prognostic utility of novel biomarkers of cardiovascular stress: the Framingham Heart Study. Circulation 2012 Aug 20. [Epub ahead of print].
 2. Kakkar R, Lee RT. The IL-33/ST2 pathway: therapeutic target and novel biomarker. Nat Rev Drug Disc 2008;7(10):827-840.
 3. Ahmad, Fiuzat M, Felker GM, O’Connor C. Novel biomarkers in chronic heart failure. Nat Rev Cardiol 2012 Mar 27 [E-pub ahead of print].
 4. Ky B, et al. High sensitivity ST2 for Prediction of Adverse Outcomes in Chronic Heart Failure. Circ Heart Fail 2011;4(2):180-7.
 5. AbouEzzeddine OF, Kane GC, Rodeheffer RJ, Chen HH, et al. Plasma levels of ST2 in the community: association with cardiac remodeling, heart failure incidence and mortality (abstract to be presented at AHA meeting, Nov 2012).
 6. Felker GM, et al. Soluble ST2 in ambulatory patients with heart failure: association with functional capacity and long term outcomes. (Manuscript submitted for publication, 2012).
 7. Shrimpo M, et al. Serum levels of the interleukin-1 receptor family ST2 predict mortality and clinical outcome in acute myocardial infarction. Circulation 2002;109:2961-2966.
 8. Kohli P, Bonaca MP, Kakkar R, et al. Role of ST2 in non-ST-elevation acute coronary syndrome in the MERLIN-TIMI 36 Trial. Clin Chem 2012;58(1):257-266.
 9. Broch K, Ueland T, Nymo SH, et al. Soluble ST2 is associated with adverse outcomes in patients with heart failure of ischaemic aetiology. Eur J Heart Failure 2012;14:268-277.

ST2( büyüme Stimülasyonunu ifade eden 2 nolu geni ayrıca IL1RL1, ya da İnterlökin 1 Reseptör-Benzeri(Like) 1 olarak da bilinir) interlökin 1 reseptör ailesinin bir üyesidir. Erken çalışmalar bu reseptörün gen bazında ifadesinin çeşitli uyaranlarla indüklenebileceğini ve T-helper hücrelerin fonksiyonunda rol alıyor olabileceğini, göstermiştir.

ST2 proteini, kardiyak hastalığın ilerleyişiyle doğrudan alakalı iki izoforma sahiptir: çözünür form( çözünür(soluble)ST2 veya sST2 olarak adlandırılır) ve membrana bağlı reseptör formu (ST2 reseptör veya ST2L olarak adlandırılır) ST2’nin ligandı sitokin interlökin-33’tür(IL-33). IL-33’ün ST2 reseptörüne bağlanması, iskemik bir hadise gibi kardiyak hastalık veya hasara yol açan olaylara yanıt olarak, kardiyak fonksiyonu korumaya çalışan kardiyoprotektif bir etkiyi ortaya çıkarır.

Bu kardiyoprotektif IL-33 iletisi, çözünebilir ST2 seviyesi ile karşıt olarak dengelenir, sST2 IL-33’ü bağlar ve ST2 reseptörüne kardiyoprotektif iletinin ulaşmasını engeller. Sonuç olarak yüksek seviyede çözünebilir ST’ varlığı, kalbin yoğun stres altında olduğunu, bunun hücresel ölüme ve doku fibrozisine, azalmış kalp fonksiyonlarına ve hastalığın ilerleyiş hızının artışına neden olabileceğini göstermektedir.

The Presage® ST2 tahlili, çözünmüş ST2 konstanrasyonunun kantitatif ölçümünü yaparak, hekime kardiyovasküler rahatsızlığı bulunan hastaların prognozlarını belirlemede isabetli bir araç sunar.

img_meded_abouthf

 

TEDAVİ EDİLMEDİGİNDE…

Kötüleşen kalp yetmezliği vücuttaki bütün organları etkileyecektir.

KALP YETMEZLİĞİ NEDİR

Kalp yetmezliği, kalbinizin vücudunuzun geri kalanına kanı gerektiği şekilde pompalayamamasına verilen genel isimdir. Kan, oksijeni ve bedeni besleyen materyalleri taşıdığı için, sonuçta, diğer organlar muhtaç oldukları besinleri alamamaktadırlar.

Vücut doğru şekilde beslenemediğini farkettiğinde, kalbi daha sert pompalaması ve kanı daha kusursuz dolaştırması için uyarır. Fakat, kalp vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için daha sıkı çalışırken, kalpteki kas dokusu kalınlaşır(vücudunuzda fazla egzersiz yaptığınızda şişen diğer kaslarınız gibi).

Kalbin bu değişimindeki fiziksel değişimlere “remodeling(yeniden yapılanma)” denir. Kalp kası yeniden yapılanırken, kalp kanı pompalamada verimsizleşir, ve sürekli daha da fazla çalışmak zorunda kalır. Sonunda bu değişiklikler, kalpte yetmezliğe yol açarak, ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Kalp yetmezliği vücudun birçok organını etkileyebilir. Güçsüzleşmiş kalp kasları böbreklere yeterli kan akımını sağlayamayabilir, böbrekler tuz(sodyum) ve su atılım fonksiyonlarını yitirebilirler, bu vücudun suyu tutmasına sebep olabilir. Akciğerler sıvıyla dolabilir, bu doktorların pulmoner ödem dediği tabloya yol açabilir. Karaciğer su toplayabilir, bu vücudun toksinlerden arınmasında ve bazı yaşamsal proteinlerin üretilmesinde aksaklıklara yol açabilir, bu da böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabilir. Bağırsak verimi düşer, ilaçların ve besinlerin emilimi aksar. SU ayrıca ekstremitelerde, özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde toplanabilir. Sonuçta, tedavi edilmezse, kötüleşen kalp yetmezliği vücudun bütün organlarını etkileyecektir.

Kalp yetmezliği koroner arter hastalığı, kalp krizi, yüksek kan basıncı, kardiyotoksik ajanlara maruziyet gibi kalbe zarar veren yahut ekstra iş yaptıran birtakım sağlık sorunlarına ek olarak ortaya çıkar.


KALP YETMEZLİĞİNİN UYARI BELİRTİLERİ

Burada kalp yetmezliğinin varlığını işaret edebilecek bazı erken uyarı işaretleri verilmiştir, bunlardan birini, yahut birkaçını tecrübe ediyor oluşunuz, kalp yetmezliğine sahip olduğunuz manasına gelmez. Başka bir sebepten dolayı olabilir, ancak, doktorunuzla görüşmenizi tavsiye ederiz.

 • Nefes darlığı
 • Bacaklarda veya ayak bileklerinde su toplama
 • Ani kilo alımı
 • Karında ağrı veya şişkinlik
 • Sık sık kuru öksürmek
 • Yorgunlukta artış
 • Uyku problemleri, nefes darlığıyla uyanma
 • Mide bulantısı

KAYNAKLAR

Aşağıdaki internet saylafarı size kalp yetmezliğiyle alakalı ek bilgiler sağlayabilir.

AboutHF.org

Heart Failure Society of America(HFSA, Amerika Kalp Yetmezliği Topluluğu) tarafından kurulmuş bir sitedir. Hastalara ve kalp yetmezliği hakkında araştırma yapanlara yönelik ve eğitimsel bilgilere odaklıdır.

HeartFailureMatters.Org

European Society of Cardiology(ESC, Avrupa Kardıyoloji Topluluğu) ve bu topluluğun Heart Failure Association(Kalp Yetmezliği Derneği) bölümünün kurduğu bu site, kalp yetmezliğinin sebepleri, yapılması gereken testler, doktorunuzun kalp yetmezliğini nasıl tedavi edebileceği, kalp yetmezlikli hasta ve hasta yakınlarına tavsiyeler vermek ve diğer bilgiler için kusursuz bir kaynaktır.

HeartHub for Patients

Bu internet sitesinin sponsorluğunu American Heart Association(AHA, Amerika Kalp Derneği) yapmaktadır, ve hastaları hastanede yatışa kadar ilerleyen ciddi kalp yetmezliği hadiselerininden sakınmakta bilgilendirir. Bu site tıbbi durumunuzu ve bakımınızı daha iyi açıklayacak diyet ve yaşam tarzına dair bilgileri de sağlamaktadır.

Medline Plus

National Institutes for Health(NIH, Milli Sağlık Enstitüleri) tarafından kurulan bu site, internetteki kalp yetmezliğine dair bir çok kaynağa dair linkleri sağlamakla birlikte, birçok ispanyolca bilgiye de kaynaklık etmektedir. Ayrıca hastalara ingilizce ve ispanyolca interaktif özel ders vermektedir.

American Heart Association

AHA’nın web sitesi kalp yetmezliğine dair arkaplan bilgisine ek olarak, hastalara medikal teminoloji ve hastalığın gidişatı hakkında bilgi verecek multimedya illustrasyonları ve animasyonları içerir.


EK LİNKLER

WebMD

Mayo

img_meded_aboutst2

 

BİLİNÇLİ KARARKAR

ST2 doktorlara tedavi izlemi ve rehberliğinde yardımcı olur.

ST2 HAKKINDA

Avrupada 14 milyona yakın insan kalp yetmezliğine sahiptir, ve bu rakamın 2020’de 30 milyona ulaşması beklenmektedir. 65 yaş üzerindeki bütün Avrupalıların yüzde 10’undan fazlasında kalp yetmezliği bulunmaktadır.

Nüfus yaşlandıkça, kalp yetmezliği prevalansı, sağlık sistemine binen yükle beraber artmaktadır. Günümüzde Avrupa Birliğinde kalp yetmezliği tedavisinin yıllık masrafı 200 milyar €’yu aşmaktadır, bunun %70 i yatan hastaların bakımına aittir.

ST2’Yİ KALP YETMEZLİĞİ HASTA YÖNETİM PROGRAMININ BİR PARÇASI OLARAK KULLANMAK

Kardiyak biyomarkerlar, kalp aşırı çalışma veyahut hasara maruz kaldığında kan dolaşımına salınan maddelerdir. Kalp yetmezlikli hastalarda biyomarkerların ölçümü, risk katmanlarınını belirlemede, tedavi seçeneklerini değerlendirmede, gidişatı izlemede, hastane içi ve çıkış sonrası bakımda rehber olmakta yardımcıdır.

ST2 eşsiz bir biyomarkerdır. ST2 kalbin hastalık veya yaralanmaya cevap olarak saldığı çözünebilir bir proteindir. Diğer birçok kardiyak markerın aksine ST2 seviyeleri hastanın durumundaki değişikliklere hızlı yanıt verir-bu da doktorların gerektiğinde tedaviyi hızlıca ayarlayabilmek için doğru yolu seçmelerinde, daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olur.

Çok sayıda yayınlanmış çalışmalar kandaki ST2 seviyelerinin hastalardaki neticeyi harika bir şekilde öngördüğünü göstermiştir. ST2 seviyelerini basit, noninvazif bir kan testiyle ölçmek, mortalite ve hastaneye tekrar yatış bakımından yüksek risk altında olan hastalarla düşük risk altında olanları erken evrede ayırabilmeyi sağlar.

SAYILARLA ST2

Örneğin, ST2 seviyeleri standart sınır değerinin üstünde olan kronik kalp yetmezliği hastaları, 30 günlük mortalite veya hastaneye yatış bakımından 3 kat daha fazla risk altındadır.

Merlin çalışmasında belirtildiği üzere, myokard enfarktüsü geçirmiş ve yüksek ST2 değerleriyle seyreden hastalar kalp yetmezliği geçirme bakımından dört kat, ölüm bakımından üç kaç daha fazla risk altındadır.

Socrates v.d.’nin belirttiği üzere, ST2 seviyeleri standart sınır değerinin üstünde olan akut kalp yetmezliği hastaları hastaneye tekrar yatış açısından 17 kat, ölüm açısından üç kat daha fazla risk altındadır.

Critical Diagnostic’s Presage® ST2 Tahlilini hasta yönetim programının bir parçası olarak kullanarak, kronik kalp yetmezlikli hastalara doktorlar tarafından daha kusursuz bir bakım verilebilir. Bu, hastalığın ilerlemesini durdurabilir, yahut yavaşlatabilir.

BNO ve NT-proBNP gibi natriüretik peptid markerlar bir doktora semptomatik bir hastadaki kalp yetmezliğinin teşhisinde yardım etse de, süregelen çalışmalardan sonra ortaya çıkmıştır ki, ST2 hasta prognozunu göstermede peptit markerlara göre daha isabetli ve tutarlı sonuçlar vermektedir. ST2 ayrıca Galectin-3’ün iki katı öngörücü değere sahiptir.

Dahası ST2 seviyeleri yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi, atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği hikayesi, anemi ve bozulmuş böbrek fonksiyonları gibi kafa karıştırıcı faktörlerden olumsuz etkilenmez.

Ve natriüretik peptidlerin ve Galektin-3’ün aksine, ST2’nin yalnızca bir sınır değeri vardır, bu da tahmin faktörünü ortadan kaldırarak, tedavi kararlarının verilmesini kolaylaştırmaktadır.

Bir biyomarkerda dikkate alınması gerekenler

Kalp yetmezlikli hastaların değerlendirilmesinde en yüksek prognostik değer

Kafa karıştırıcı sebeplerden etkilenmeme

Hastanın hastalık durumuna göre seviyelerde hızlı değişim

Tedaviyi değerlendirme için tek bir sınır değeri

 

ST2’Yİ KULLANARAK HASTANEYİ TEKRAR ZİYARET ORANLARINI AZALTMAK

Tıptaki bütün ilerlemelere rağmen, senede bir milyondan fazla Avrupalı kalp yetmezliği sebebiyle hastanelere başvurmaktadır, bu hastaların yarısı, ilk dört yılda hayatlarını kaybetmektedirler, ve ciddi kalp yetmezliği teşhisi konanların yarısından fazlası, tanının ilk yılında hayatlarını kaybetmektedirler.

Critical Diagnostic’s Presage® ST2 Tahlili, kronik kalp yetmezliği hastalarında riski ve prognozu isabetli bir şekilde katmanlandırmayı sağlar, doktorların ciddi bakıma muhtaç hastaları tespit edip seçmelerine yardımcı olur, bu da ST2 tahlilini hastalık yönetim programlarında vazgeçilmez bir unsur haline getirmektedir.

Örnek olarak, yayınlanmış çalışmalar göstermektedir ki, ST2 seviyeleri standart sınır değerin üstünde olan akut kalp yetmezliği hastaları, hastaneye yatış bakımından 17 kat ölüm bakımından 3 kat kadar risk altındadırlar. Bu hastalarda ST2 seviyelerinin ölçümü, tedavi seçeneklerini değerlendirme bakımından klinik olarak işe yarar bilgiler sunmaktadır.

ST2’yi hasta yönetim programının bir parçası olarak kullanmak, 30 gün içerisinde gerçekleşen hastaneye tekrar gelişleri %17.3 oranında, 30 günlük mortaliteyi %17.6 oranında azaltmaktadır.

ÇALIŞMALAR ST2’NİN ORTAYA ÇIKABİLECEK KALP YETMEZLİKLERİNİ ÖNGÖREBİLDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR.

Son günlerdeki çalışmalar, ST2 nin genel nüfusta ortaya çıkabilecek kalp yetmezliklerini ve diğer olumsuz sonuçları öngörebildiğini ortaya koymuştur.

Framingham Heart Study Cohort (Framingham Kalp Çalışmaları Topluluğu) ST2’nin prognostik işlevini belirlemek için 3.400 “sağlıklı” bireyi değerlendirmiştir. Çalışmaya katılanlar aşağı yukarı 11 sene boyunca takip edilmişlerdir. ST2 çalışılan ölüm ve kalp yetmezliği vakalarında biyomarkerlar içerisinde en prediktiftir.

Çalışmayı yapan yazarların not ettiği üzere “dolaşımdaki sST2’nin yüksek düzeyleri” (hastanede yatan hastalarda bulunanlara göre) sağlıklı görünen bireylerde kötü sonuçların doğmasından önce farkedilebilir.

ST2 düzeyleri sınır düzeyin üstünde olan sağlıklı bireyle kalp yetmezliğine 4 kat daha sık yakalanmaktadır

En düşük çeyreklik kısım-En yüksek çeyreklik kısım

Benzer bir çalışmada, 1800’ün üzerinde sağlıklı birey takriben 10 sene kadar takip edilmiştir, ve ST2 düzeyleri en yüksek olan çeyreklik kısmın, kalp yetmezliği insidansında ve mortalitelerinde-diğer biyomarkerların ve kafa karıştırıcı unsurların titiz ve çok değişkenli ayarlamalarından sonra bile-en yüksek riske sahip olduğu gösterilmiştir.

 

SIK SORULAN SORULAR

S:ST2 nedir?

C:ST2 kalpten hastalık veya injüriye yanıt olarak salınır. Diğer birçok kardiyak markerın aksine ST2 seviyeleri hastanın durumundaki değişikliklere hızlı yanıt verir-bu da doktorların gerektiğinde tedaviyi hızlıca ayarlayabilmek için doğru yolu seçmelerinde, daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olur. Critical Diagnostic’s Presage ST2 Tahlili basit bir kan testidir, ve kalp yetmezliği hastalarındaki risk değerlendirmesine yardımcı olur.

S:35 ng/ml olarak bir sınır değerinin varlığından bahsediliyor. Hastamın bu değerin altında veya üstünde olması bana neyi anlatır?

C:Referansa göre, ST2’nin medyan normal konsantrasyonu 18 ng/ml iken, 35 ng/ml’nin üzerindeki konsantrasyonlar artmış ölüm veya hastaneye yatış riskiyle kuvvetli bir biçimde alakalıdır. Benzer şekilde, ST2 seviyeleri sınır düzeyinin altındaki hastalar iyileşme göstermektedir, yatış ve ölüm riskleri düşmektedir.

S:ST2 üzerinde hangi klinik çalışmalar yapıldı?

C: On binlerce insanı içeren çok sayıda çalışma, ST2 seviyesinin hastalardaki neticeyi en iyi şekilde gösterdiğini belirtmektedirç

S: BNP ve NTproBNP gibi natriüretik peptitler kalp yetmezliğinin biyomarkerları olarak kullanılmaktadır. ST2’nin ek olarak ne gibi klinik bir fayda sağlayacağını anlatır mısınız?

C:ST2 ve natriüretik peptitler farklı biyolojik aşamaları ölçer. Hemodinamik instabilitenin ve myosit gerilmesinin markerları olarak NP’ler teşhiste daha uygundur, lakin hastaların yüzde 25’i taburcu olduktan bir ay sonra tekrar hastaneye başvurmak zorunda kalmaktadırlar, teşhisin kuvveti yetersizdir. Ardarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki ST2 hastalık ilerleyişinin ve fibrozisin markerı olarak, tanıda en güçlü ve klinikte en işlevsel biyomarkerdır.

S:ST2 de natriüretik peptitler gibi kafa karıştırıcı faktörlerden etkilenir mi?

C: NP’ler yaş, cinsiyet, yüksek vücut kitle indeksi ve bozulmuş böbrek fonksiyonlarından etkilenirken, ST2 bu kafa karıştırıcı faktörlerin hiçbirinden etkilenmez, ve bu gri noktalarda oldukça faydalıdır.

S: NP tahlilim pozitif, lakin ST2 negatif çıkarsa, yahut bunun tersi olursa bu ne manaya gelmektedir?

C:ST2 ve NP’ler iki ayrı fakat örtüşen biyolojik yolakları yansıtır, böylece hastalıkla alakalı birbirinden bağımsız ve tamamlayıcı geri bildirimleri sağlarlar. Çalışmaların da gösterdiği üzere, ST2’nin veya NP’lerden birinin yükseldiği vakalar hastanın kötüleşen bir duruma ilerlediği vakalardır, böylece standart tedavinin üzerine daha agresif tedavi düşünülebilir. Şunu da eklemeliyiz ki hem NP hem ST2 seviyeleri düşük olduğunda, bu hastanın durumunun düzeldiğinin kuvvetli bir göstergesidir, ikisi de yükseldiğinde de hasta ciddi durum kötüleşmesi yahut ölüm riski altındadır.

S:ST2 ve Galectin-3 arasındaki ilişkiyi açıklayınız

C:ST2 kısa dönemli olaylar için erken uyarı verir, fibrozisin başlangıcı ve kardiyak remodelinge giden olaylar kaskadı için bir tetik niteliğini görür. Yayınlanmış verilere göre Galectin-3, fibrozisin ve kardiyak remodelingin hastalığın daha geç seviyelerini yansıtan bir intrinsik mediyatördür. Klinik çalışmalarda iki biyomarker denenmiş, ve ST2’nin Galectin-3’e göre iki kat prediktif değere sahip olduğu görülmüştür.

S:Bir kalp yetmezliği hastası ne sıklıkla ST2 testi yaptırmalıdır?

C:Testin sıklığı ile alakalı bir prensip henüz yoktur. Hastanın yetmezlik seviyesine göre değişebilir. Biz, bir kalp yetmezliği hastasının, ayakta tedavi için her başvurduğunda, yatan hastalar veya ileri seviye yetmezlikler içinse daha sık testi öneriyoruz.

S:Kalp yetmezliği hastalarının taburcu edildikten sonra hastaneye tekrar yatırılma oranlarının sıklığıyla ilgili tartışmalar var. ST2’nin bu tekrar ziyaretleri azaltma konusunda nasıl bir rolü vardır?

C:Her sene hastaneye kalp yetmezliği ile bir milyondan fazla Avrupalı başvurmaktadır, ve bu her dört Avrupalı’dan biri taburcu edilişini takip eden 30 gün içerisinde hastaneye tekrar gelmek zorunda kalmaktadır. Critical Diagnostic’s Presage® ST2 Tahlili, kronik kalp yetmezliği hastalarında riski ve prognozu isabetli bir şekilde katmanlandırmayı sağlar, doktorların ciddi bakıma muhtaç hastaları tespit edip seçmelerine yardımcı olur, bu da ST2 tahlilini hastalık yönetim programlarında vazgeçilmez bir unsur haline getirmektedir. ST2’yi hasta yönetim programının bir parçası olarak kullanmak, 30 gün içerisinde gerçekleşen hastaneye tekrar gelişleri %17.3 oranında, 30 günlük mortaliteyi %17.6 oranında azaltmaktadır. Hastaneye yeniden başvuru oranlarındaki azalmaya dair beyaz kitap raporumuzun bir kopyasını istiyorsanız, websitemize başvurunuz. (www.criticaldiagnostics.com).

S: Güncel çalışmaların ST2’nin genel nüfusta kalp yetmezliği ve diğer olumsuz sonuçların gelişmesini öngördüğünü gösterdiğini anlıyorum.

C:Bu doğru. Framingham Heart Study Cohort (Framingham Kalp Çalışmaları Topluluğu) ST2’nin prognostik işlevini belirlemek için 3.400 “sağlıklı” bireyi değerlendirmiştir. Çalışmaya katılanlar aşağı yukarı 11 sene boyunca takip edilmişlerdir. ST2 çalışılan ölüm ve kalp yetmezliği vakalarında biyomarkerlar içerisinde en prediktiftir. Olmstead’de yapılan benzer bir çalışmada, 1800’ün üzerinde sağlıklı birey takriben 10 sene kadar takip edilmiştir, ve ST2 düzeyleri en yüksek olan çeyreklik kısmın, kalp yetmezliği insidansında ve mortalitelerinde-diğer biyomarkerların ve kafa karıştırıcı unsurların titiz ve çok değişkenli ayarlamalarından sonra bile-en yüksek riske sahip olduğu gösterilmiştir.


References

 1. According to the Study group on Heart failure Awareness & Perception in Europe (SHAPE).
 2. Source: European Heart Journal.
 3. Source: Department of Public Health, University of Oxford
 4. National Academy of National Biochemistry Laboratory Medical Practices Guidelines.
 5. 35 ng/ml.
 6. Kohli, et al, 2012
 7. Source Socrates, T., et al., Interleukin Family Member ST2 and Mortality in Acute Dyspnea.
 8. Framingham Heart Study. Moreover, when galectin-3 values were adjusted for kidney function, the association with incident heart failure was not statistically relevant.
 9. Source: Department of Public Health, University of Oxford
 10. White Paper report, The Presage ST2 Assay is an Effective Tool to Reduce 30-Day Heart Failure Hospital Readmissions, available through Critical Diagnostics: www.criticaldiagnostics.com
 11. Soluable ST2, as measured by the Presage ST2 Assay.
 12. Olmstead Study of Olmsted County, MN residents aged ≥ 45 years and free from clinical HF.

İlgili Ürünler